Regulamin zaktualizowano dn.: 07.02.2022r.

*zmiana pkt 4.3.2 (20.01.2022r.) *zmiana pkt 3.2 (07.02.2022r.)

.

REGULAMIN SERWERA MUWORLD.EU

Polityka prywatności, cookies, RODO

Integralną częścią niniejszego regulaminu jest polityka prywatności znajdująca się pod adresem:

https://muworld.eu/policy.html


  1. Postanowienia ogólne


1.1 Niniejszy regulamin określa zasady panujące na serwerach oraz wszelkich stronach internetowych wchodzących w skład sieci serwerów MUWORLD.EU
1.2 Aby móc w pełni korzystać z serwerów należy niniejszy regulamin zaakceptować
1.3 Warunkiem korzystania z serwerów jest rejestracja konta na wybranym serwerze dostępnym na głównej stronie startowej www.muworld.eu
1.4 Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia użytkownika z konieczności przestrzegania zasad nim panujących
1.5 O wszelkich zmianach w regulaminie użytkownicy są informowani poprzez strony internetowe serwerów
1.6 Gra na serwerach jest wolna od jakichkolwiek opłat
1.7 Administratorem serwera określa się właściciela serwerów MuWorld.eu

  1. Rejestracja konta


2.1 Rejestracja konta odbywa się na wybranym serwerze dostępnym w danej chwili na stronie startowej www.muworld.eu pod zakładką "domena/registration"
2.2 Rejestracja konta jest jednoznaczna z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem, którego akceptacja jest wymagana każdorazowo podczas wypełniania formularza rejestracyjnego
2.3 Dane wymagane podczas rejestracji: nazwa użytkownika, hasło, wybór sekretnego pytania, sekretna odpowiedź (wymagana do zmiany hasła), akceptacja regulaminu
2.4 Serwer nie wymaga żadnych danych wrażliwych użytkownika takich jak imię, nazwisko, adres itp., a więc nie przetwarza takich danych. Serwer posługuje się loginem użytkownika (wymyślonym fikcyjnym pseudonimem)

  1. Prawa i obowiązki serwera MuWorld.eu oraz administratora

3.1 Przetwarzanie danych

Korzystanie ze stron internetowych oraz serwerów gier wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywane są tzw "logi". Logi obejmują m.in. login użytkownika, adres IP Użytkownika, datę i czas skierowania zapytania, HWID komputera użytkownika. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną oraz serwerami gier, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie niniejszych danych to nie ma możliwości korzystania ze stron internetowych oraz serwerów gier należących do grupy MuWorld.eu, gdyż są to niezbędne dane do prawidłowego funkcjonowania serwerów.
Użytkownik w każdej chwili może zmienić zdanie i zrezygnować z przetwarzania danych - w tym celu należy wystosować wniosek na adres support@muworld.eu


3.2 Pozostałe prawa i obowiązki

Serwery funkcjonują całą dobę, a w tym czasie użytkownik może odbywać rozgrywkę. Informacje na temat ewentualnych przerw w funkcjonowaniu serwerów Administracja udostępnia na stronach internetowych.

- Administrator może w dowolnym momencie wyłączyć serwer bez konieczności informowania o tym użytkowników.
- Administrator nie ponosi odpowiedzialności za awarie serwerów, gdyż serwery MuWorld.eu nie są serwerami fizycznie posiadanymi przez MuWorld.eu, a jedynie są one wirtualnie wynajmowane od podmiotów świadczących usługi w tym zakresie
- Administrator nie ponosi odpowiedzialności za włamania, kradzieże, błędy wynikające z niewiedzy użytkownika.
- Administrator nie zwraca jakichkolwiek dóbr na serwerze, gdyż nie ingeruje w rozgrywkę
- Administrator nie bierze odpowiedzialności za umowy zawarte pomiędzy użytkownikami, jednocześnie zakazując wszelkiego rodzaju handlu zasobami wchodzącymi w skład rozgrywki za realną walutę. (konta, przedmioty itp.). Wykrycie tego typu transakcji będzie skutkowało trwałym usunięciem konta, bez prawa do roszczeń. Zmiana wchodzi z dniem 07.02.2022r.
- Administrator nie wymaga podawania loginu oraz hasła użytkownika.
Wszelkie podejrzane prośby o podanie w/w danych należy zgłaszać na support@muworld.eu
- Administrator w wyjątkowych okolicznościach może ingerować w zawartość konta użytkownika jedynie za jego prośbą i obustronną zgodą (wynikającą np. z awarii serwera lub nieprawidłowym działaniem serwera / stron internetowych)
- Administrator ma prawo usunąć konto użytkownika bez ostrzeżenia z uwagi na:
- rażące działanie na szkodę serwera (np. namawianie innych użytkowników do opuszczenia serwera),
- używanie oprogramowania stosowanego w celu łamania zasad gry serwera (tzw. "cheats")
- reklamę jakichkolwiek innych serwisów bez zgody
- Administrator ma prawo do dokonywania wszelkiego rodzaju blokad kont, usuwania kont, blokowania adresów IP użytkowników oraz ograniczania dostępu do serwera oraz stron powiązanych (np. kanał discord, kanał Whatsup, grupa/strona facebook). Wymienione blokady lub usuwanie kont Administrator nakłada wedle uznania.
- Administrator zastrzega możliwość dokonywania wszelkich zmian ustawień serwera mających realny wpływ na rozgrywkę również w trakcie trwania edycji

3.3 Edycje serwerów

Na serwerach obowiązuje zasada tzw. "edycji". Edycją serwera jest okres gdy dany serwer gry uruchamiany jest dla nowo zarejestrowanych graczy po raz pierwszy do momentu ogłoszenia przez administrację, że dana edycja się kończy się w określonym terminie i wtedy usuwane są wszelkie utworzone konta graczy. Następnie podawany jest termin rozpoczęcia kolejnej edycji, zaś użytkownicy mają możliwość założenia nowych kont i rozpoczęcia rozgrywki od nowa.

Serwery gier MuWorld.eu nie mają określonego terminu działania edycji, a Administracja ma prawo w dowolnym momencie rozpocząć lub zakończyć edycję.

4.2 Ustawienia serwerów

Wszelkie ustawienia serwerów dostępne są na witrynie internetowej http://help.muworld.eu
Poradnik "HELP" jest integralną częścią niniejszego regulaminu. Znajdują się tam aktualne informacje na temat funkcji oferowanych przez dany serwer. W

niniejszym regulaminie nie są ujęte informacje na temat poszczególnych ustawień serwera, gdyż są one ujęte w opisywanym poradniku.

4.3 Zasady szczegółowe serwerów gry

4.3.1 Zakładanie postaci

Postać nie może zawierać w nazwie słów obraźliwych, nie może w żaden sposób dokonywać reklamy czegokolwiek lub słów mogących wprowadzać innych użytkowników w błąd (np. Admin). Większość niedozwolonych słów jest automatycznie blokowana przez serwer. Jednakże jeżeli Administracja uzna nazwę postaci za niestosowną to postać lub konto może zostać usunięte oraz adres IP użytkownika zbanowany permamentnie. Postać nie powinna zawierać samych cyfr lub znaków specjalnych. Tego typu postacie będą kasowane

4.3.2 Używanie CHATa (tzw. "/POST") oraz serwisów społecznościowych wchodzących w skład MuWorld.eu

[W GRZE] Zakazuje się używania na czatach publicznych słów wulgarnych w stosunku do innych graczy/gildii itp. - Za złamanie tego punktu grozi blokada czata na postać na 2 godziny.
Jeżeli sytuacja się powtórzy blokada czata na 24h


BANY OBOWIĄZUJĄ NA OKRES PODANY POWYŻEJ OD MOMENTU NAŁOŻENIA - nie od momentu przewinienia.

4.3.3 PK, AFK, KS

Serwer zezwala na wszelkiego rodzaju PK (zabijanie innego użytkownika), AFK (zdobywanie doświadczenia postaci będąc poza komputerem) lub KS (wtargnięcie na tzw "spot", na którym wcześniej był już inny użytkownik). Administracja nie ingeruje w funkcje będące częścią gry. Miejsca, w których PK jest zabronione znajdują się na serwerze pod przyciskiem "M". Tam dostępna jest lista map tzw. Non-pvp, gdzie wyłączone jest PK.

4.3.4 Dodatkowe funkcje serwera (np. zmiana klasy postaci, zmiana nazwy postaci)

Administrator nie ingeruje w zmiany, które użytkownik chciałbym wprowadzić na swoim koncie (np. zmiana klasy postaci). Wszelkie dostępne zmiany są widoczne z poziomu gry w "Menu" lub "Custom menu". Dodatkowe funkcje również znajdują się na stronie internetowej wybranego serwer zaraz po zalogowaniu.
Jeżeli takiej funkcji nie ma po zalogowaniu na w/w stronę to oznacza, że dana funkcja jest na serwerze niedostępna

  1. Regulamin dotacji serwera

5.1 Na wstępie należy zwrócić uwagę, iż serwery z sieci MuWorld.eu nie pobierają żadnych obowiązkowych opłat, abonamentów itp związanych z rozgrywką na serwerze.

5.2 Jedyną usługą jaką serwer świadczy jest zakup wirtualnej waluty CREDITS.

Zakup odbywa się poprzez wybranego pośrednika płatniczego (Paypal, PayU) na stronie internetowej http://muworld.eu/donate , zakładka dostępna jest po zalogowaniu się na wcześniej zarejestrowane konto.
Ilość waluty CREDITS odpowiadającej realnej wartości wyrażonej w PLN dostępna jest również w wyżej wymienionych zakładkach. Przypisanie zakupionej ilości CREDITS odbywa się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty przez pośrednika płatniczego. Użytkownik może natychmiast dysponować przypisaną ilością CREDITS.

5.2 Waluta CREDITS jest walutą bez realnej wartości.

5.3 CREDITS można wykorzystać tylko i wyłącznie na stronie internetowej serwera, na którym dokonuje się zakupu. Serwer nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży elementów gry, a jedynie umożliwia wymianę CREDITS na poszczególne zasoby dostępne na wybranej stronie danego serwera.

5.4 Waluta CREDITS nie przechodzi na poszczególne edycje serwera i może przepaść w każdej chwili. Użytkownik dokonując zakupu waluty CREDITS robi to w sposób świadomy jednocześnie zgadzając się na postanowienia niniejszego regulaminu.

5.5 Zwroty oraz reklamacje

Z uwagi na fakt, iż waluta CREDITS jest produktem cyfrowym użytkownikowi nie przysługuje prawo zwrotu wpłaconej kwoty, jednakże serwer umożliwia taki zwrot w przeciągu 14 dni od dnia dotacji serwera z zastrzeżeniem, iż CREDITS nie zostały wykorzystane na żadne zasoby i znajduje się ona nadal na koncie użytkownika. W przeciwnym razie użytkownik świadomie rozpoczyna korzystanie z otrzymanego produktu  (waluta "CREDITS").

Ewentualne zwroty, reklamacje należy zgłaszać pod adres email: support@muworld.eu
Czas rozpatrzenia reklamacji to maksymalnie 48 godzin.

* Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z pkt. 3.2 niniejszego regulaminu Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania wszelkich zmian w dowolnym momencie (m.in. ustawień rozgrywki) na serwerach, zaś zakupiona waluta CREDITS nie ma związku i powiązania z ustawieniami serwera. Ustawienia serwera są kwestią umowną, zaś produkt cyfrowy, który Państwo kupują to waluta CREDITS. Ewentualne roszczenia z tytułu ustawień serwera, które różnią się od Państwa wymagań nie będą brane pod uwagę w ramach reklamacji zakupionej wirtualnej waluty CREDITS.

Zalecamy przed zakupem dokładne zapoznanie się z serwerem gry (gdyż gra na serwerze jest całkowicie wolna od obowiązkowych opłat), a następnie świadomy zakup opisanej usługi .

Dodatkowo prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, iż zużycie jakiejkolwiek ilości CREDITS ma realny wpływ na rozgrywkę innych graczy serwera. W takim przypadku zwroty nie mogą być realizowane z uwagi na fakt, iż brak jest fizycznej możliwości przywrócenia rozgrywki na serwerze z przed stanu wykorzystania przez Państwa waluty CREDITS.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020r, poz. 287 z późn. zm.)

Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

...
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
...

 

Dane kontaktowe firmy:

WORLD-NETWORK MARCIN KEMPCZEŃSKI,
ul. Orzeszkowej 2/1, 82-200 Malbork

Numer NIP: 5792173054

Regon: 389731713

The regulations were updated on: 20/01/2022

* amendment to point 4.3.2

.

RULES FOR MUWORLD.EU SERVER & Oacute;

 

Privacy policy, cookies, GDPR

An integral part of these regulations is the privacy policy available at:

https://muworld.eu/policy.html


  1. General provisions


1.1 These regulations define the rules governing the servers and all websites included in the MUWORLD.EU server network
1.2 To be able to fully use the server, these regulations must be accepted
1.3 The condition for using the server is the registration of an account on the selected server available on the main home page www.muworld.eu
1.4 Ignorance of these regulations does not release the user from the need to comply with the rules governing them.
1.5 About any changes to the regulations, users are informed through the website of the server
1.6 Playing on the servers is free of any charges
1.7 The server administrator is the owner of the server MuWorld.eu

  1. Account registration


2.1 Account registration takes place on a selected server available at the moment on the www.muworld.eu start page under the "domain / registration" tab
2.2 Account registration is tantamount to reading these regulations, which acceptance is required each time completing the registration form
2.3 Data required during registration: username, password, choice of a secret question, secret answer (required to change the password), acceptance of the regulations
2.4 The server does not requires any sensitive user data such as first name, surname, address, etc., and therefore does not process such data. The server uses the user's login (made up a fictitious nickname)

  1. The rights and obligations of the MuWorld.eu server and administrator

3.1 Data processing

The use of websites and the game server involves sending queries to the server on which the so-called "logs" are stored. Logs include user login, User's IP address, date and time of the inquiry, HWID of the user's computer. Logs are saved and stored on the server. The data stored in the server logs are not associated with specific people using the website and are not used by the Administrator to identify the User.
The above data is used only for the purpose of administering the server. The server logs are only auxiliary material used to administer the website and game servers, and their content is not disclosed to anyone except those authorized to administer the server.
If the user does not consent to the processing of this data, it is not possible to use the websites and server for games belonging to the MuWorld.eu group, as these are necessary data for the proper functioning of the servers.
The user may at any time change his mind and resign from data processing - for this purpose, please send an application to the address support@muworld.eu


3.2 Other rights and obligations

The servers operate around the clock, and during this time the user can play the game. Information on possible interruptions in the functioning of the server is provided by the Administration on the websites.

- The administrator can turn off the server at any time without informing the user about it.
- The administrator is not responsible for server failures, because MuWorld.eu servers are not servers physically owned by MuWorld.eu, but only virtually leased from entities providing services in this area
- The administrator is not responsible for break-ins, thefts, errors resulting from the user's ignorance.
- The administrator does not return any d & oacute; br on the server, because it does not interfere with the game
- The administrator is not responsible for contracts concluded between users, at the same time prohibiting all kinds of trading in resources that are part of the game for real currency. (accounts, items, etc.). Detection of this type of transaction will result in the permanent deletion of the account, without the right to claim. The change takes effect on 07/02/2022.
- The administrator does not require entering the login and password of the user.
Any suspicious requests for the provision of the above-mentioned data should be reported to support@muworld.eu
- In exceptional circumstances, the Administrator may interfere with the content of the user's account only with his request and mutual consent (resulting e.g. from server failure or incorrect operation of the server / websites)
- The administrator has the right to delete the user's account without warning due to:
- gross action to the detriment of the server (e.g. persuading other users to leave the server),
- using software used to break the rules of the server game (so-called "cheats")
- advertising of any other website without consent
- The administrator has the right to make any kind of blocking of accounts, deletion accounts, blocking the user's IP address and limiting access to the server and related pages (e.g. discord channel, Whatsup channel, group / facebook page). The above-mentioned locks or deletion of accounts are imposed by the Administrator at his discretion.
- The administrator reserves the right to make any changes to the server settings that have a real impact on the gameplay, also during the edition

3.3 Editing the server

The servers use the so-called "editing". Server edition is the period when a given game server is started for newly registered players for the first time until the administration announces that a given edition ends on a specified date and then all created player accounts are deleted. Then, the start date of the next edition is given, and users can create new accounts and start the game from scratch.

MuWorld.eu game servers do not have a specific date for editing, and the Administration has the right to start or stop editing at any time.

4.2 Server Settings

All server settings are available on the website http://help.muworld.eu
The "HELP" guide is an integral part of these regulations. There you will find up-to-date information on the functions offered by the given server. These regulations do not include information on individual server settings, as they are included in the described guide.

4.3 Game server specific rules

4.3.1 Character creation

The character may not contain offensive words in the name, may not in any way advertise anything or words that may mislead other users (eg Admin). Most of the forbidden words are automatically blocked by the server. However, if the Administration finds the character name inappropriate, the character or the account may be deleted and the user's IP address permanently banned. The character should not contain only numbers or special characters. These types of characters will be deleted

4.3.2 Using CHAT (so-called "/ POST") and social networking sites included in MuWorld.eu

- The administration is not responsible for insulting each other by players. Steps have been taken to minimize offensive behavior by filtering out some of the words considered offensive. We have no influence on unexpected expressions of emotions by the players, and it would also be difficult to determine the rank of such an offense and apply adequate penalties.
- It is forbidden to refer to the administration
- It is forbidden to advertise anything without the consent of the administrator

4.3.3 PK, AFK, KS

The server allows any kind of PK (killing another user), AFK (gaining experience of the character outside the computer) or KS (intrusion into the so-called "spot" where another user was previously). The administration does not interfere with the functions that are part of the

game. The places where PK is forbidden are on the server under the "M" button. There is a list of maps, the so-called Non-pvp where PK is disabled. 4.3.4 Additional server functions (eg character class change, character name change) The administrator does not interfere with the changes that the user would like to make in his account (e.g. changing the character class). All available changes are visible in the game in the "Menu" or "Custom menu". Additional functions are also available on the website of the selected server right after logging in. If such a function is not available after logging in to the above-mentioned website, it means that the given function is not available on the server 5. Server Grant Regulations 5.1 At the outset, please note that the servers from the MuWorld.eu network (http:// muworld.eu) do not charge any mandatory fees, subscription etc. related to the game on the server. 5.2 The only service the server provides is the purchase of the virtual currency CREDITS. The purchase takes place through a selected payment intermediary (Paypal, PayU) on the websites of the selected server: https://muworld.eu/donate, tabs are available after logging in to a previously registered account . The amount of CREDITS currency corresponding to the real value expressed in PLN is also available in the above-mentioned tabs. The CREDITS quantity purchased is assigned immediately after the payment is credited to the payment intermediary. The user can immediately dispose of the assigned amount of CREDITS. 5.2 CREDITS is a currency with no real value. 5.3 CREDITS can only be used on the website of the server on which the purchase is made. The server does not sell game elements directly, but only allows the exchange of CREDITS for individual resources available on the selected page of the given server. 5.4 CREDITS currency does not transfer to individual server editions and can be lost at any time. When purchasing the CREDITS currency, the User does so in a conscious manner and at the same time agreeing to the provisions of these Regulations. 5.5 Returns and complaints Due to the fact that the CREDITS currency is a digital product, the user is not entitled to a refund of the amount paid, however, the server allows such a refund within 14 days from the date of the server subsidy, with the proviso that CREDITS has not been used for any resources and it is still in the user account. Otherwise, the user knowingly starts using the product received & nbsp; (currency "CREDITS"). Any returns, complaints should be reported to the following e-mail address: support@muworld.eu The time for considering the complaint is a maximum of 48 hours . * Please note that in accordance with point 3.2 of these regulations, the Administrator reserves the right to make any changes at any time (including game settings) on the servers, and the purchased CREDITS currency is not related to and related to the server settings. The server settings are a contractual matter, and the digital product you buy is the CREDITS currency. Possible claims for server settings that differ from your requirements will not be taken into account in the complaint of the purchased virtual currency CREDITS. We recommend that you read the game server carefully before purchasing (as the game on the server is completely free of any mandatory fees), and then consciously purchase the described service. Additionally, please pay attention to the fact that the consumption of any amount of CREDITS has a real impact on the gameplay of other players on the server. In this case, refunds cannot be made due to the fact that it is not possible to physically restore the game on the server before your use of the CREDITS currency. & nbsp; Legal basis: Act of 30 May 2014 on consumer rights (Journal of Laws 2020, item 287 as amended) < / strong> Art. 38. The right to withdraw from a contract concluded outside the business premises or at a distance is not available to the consumer in relation to contracts: ... 13) for the supply of digital content that is not recorded on a tangible medium, if the performance began with the consumer's express consent before the deadline for withdraw from the contract and after informing the entrepreneur about the loss of the right to withdraw from the contract. ... & nbsp; Company contact details: WORLD-NETWORK MARCIN KEMPCZEŃSKI, ul. Orzeszkowa 2/1, 82-200 Malbork VAT number: 5792173054 Regon: 389731713