Regulamin zaktualizowano dn.: 20.01.2022r.

*zmiana pkt 4.3.2

.

REGULAMIN SERWERÓW MUWORLD.EU


• Urania - https://urania.muworld.eu
• Argos - https://argos.muworld.eu
• Halbion - https://halbion.muworld.eu

Polityka prywatności, cookies, RODO

Integralną częścią niniejszego regulaminu jest polityka prywatności znajdująca się pod adresem:

https://muworld.eu/policy.html


1. Postanowienia ogólne


1.1 Niniejszy regulamin określa zasady panujące na serwerach oraz wszelkich stronach internetowych wchodzących w skład sieci serwerów MUWORLD.EU
1.2 Aby móc w pełni korzystać z serwerów należy niniejszy regulamin zaakceptować
1.3 Warunkiem korzystania z serwerów jest rejestracja konta na wybranym serwerze dostępnym na głównej stronie startowej www.muworld.eu
1.4 Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia użytkownika z konieczności przestrzegania zasad nim panujących
1.5 O wszelkich zmianach w regulaminie użytkownicy są informowani poprzez strony internetowe serwerów
1.6 Gra na serwerach jest wolna od jakichkolwiek opłat
1.7 Administratorem serwera określa się właściciela serwerów MuWorld.eu

2. Rejestracja konta


2.1 Rejestracja konta odbywa się na wybranym serwerze dostępnym w danej chwili na stronie startowej www.muworld.eu pod zakładką "domena/registration"
2.2 Rejestracja konta jest jednoznaczna z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem, którego akceptacja jest wymagana każdorazowo podczas wypełniania formularza rejestracyjnego
2.3 Dane wymagane podczas rejestracji: nazwa użytkownika, hasło, wybór sekretnego pytania, sekretna odpowiedź (wymagana do zmiany hasła), akceptacja regulaminu
2.4 Serwer nie wymaga żadnych danych wrażliwych użytkownika takich jak imię, nazwisko, adres itp., a więc nie przetwarza takich danych. Serwer posługuje się loginem użytkownika (wymyślonym fikcyjnym pseudonimem)

3. Prawa i obowiązki serwera MuWorld.eu oraz administratora

3.1 Przetwarzanie danych

Korzystanie ze stron internetowych oraz serwerów gier wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywane są tzw "logi". Logi obejmują m.in. login użytkownika, adres IP Użytkownika, datę i czas skierowania zapytania, HWID komputera użytkownika. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną oraz serwerami gier, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie niniejszych danych to nie ma możliwości korzystania ze stron internetowych oraz serwerów gier należących do grupy MuWorld.eu, gdyż są to niezbędne dane do prawidłowego funkcjonowania serwerów.
Użytkownik w każdej chwili może zmienić zdanie i zrezygnować z przetwarzania danych - w tym celu należy wystosować wniosek na adres [email protected]


3.2 Pozostałe prawa i obowiązki

Serwery funkcjonują całą dobę, a w tym czasie użytkownik może odbywać rozgrywkę. Informacje na temat ewentualnych przerw w funkcjonowaniu serwerów Administracja udostępnia na stronach internetowych.

- Administrator może w dowolnym momencie wyłączyć serwer bez konieczności informowania o tym użytkowników.
- Administrator nie ponosi odpowiedzialności za awarie serwerów, gdyż serwery MuWorld.eu nie są serwerami fizycznie posiadanymi przez MuWorld.eu, a jedynie są one wirtualnie wynajmowane od podmiotów świadczących usługi w tym zakresie
- Administrator nie ponosi odpowiedzialności za włamania, kradzieże, błędy wynikające z niewiedzy użytkownika.
- Administrator nie zwraca jakichkolwiek dóbr na serwerze, gdyż nie ingeruje w rozgrywkę
- Administrator nie bierze odpowiedzialności za umowy zawarte pomiędzy użytkownikami
- Administrator nie wymaga podawania loginu oraz hasła użytkownika.
Wszelkie podejrzane prośby o podanie w/w danych należy zgłaszać na [email protected]
- Administrator w wyjątkowych okolicznościach może ingerować w zawartość konta użytkownika jedynie za jego prośbą i obustronną zgodą (wynikającą np. z awarii serwera lub nieprawidłowym działaniem serwera / stron internetowych)
- Administrator ma prawo usunąć konto użytkownika bez ostrzeżenia z uwagi na:
- rażące działanie na szkodę serwera (np. namawianie innych użytkowników do opuszczenia serwera),
- używanie oprogramowania stosowanego w celu łamania zasad gry serwera (tzw. "cheats")
- reklamę jakichkolwiek innych serwisów bez zgody
- Administrator ma prawo do dokonywania wszelkiego rodzaju blokad kont, usuwania kont, blokowania adresów IP użytkowników oraz ograniczania dostępu do serwera oraz stron powiązanych (np. kanał discord, kanał Whatsup, grupa/strona facebook). Wymienione blokady lub usuwanie kont Administrator nakłada wedle uznania.
- Administrator zastrzega możliwość dokonywania wszelkich zmian ustawień serwera mających realny wpływ na rozgrywkę również w trakcie trwania edycji

3.3 Edycje serwerów

Na serwerach obowiązuje zasada tzw. "edycji". Edycją serwera jest okres gdy dany serwer gry uruchamiany jest dla nowo zarejestrowanych graczy po raz pierwszy do momentu ogłoszenia przez administrację, że dana edycja się kończy się w określonym terminie i wtedy usuwane są wszelkie utworzone konta graczy. Następnie podawany jest termin rozpoczęcia kolejnej edycji, zaś użytkownicy mają możliwość założenia nowych kont i rozpoczęcia rozgrywki od nowa.

Serwery gier MuWorld.eu nie mają określonego terminu działania edycji, a Administracja ma prawo w dowolnym momencie rozpocząć lub zakończyć edycję.

4.2 Ustawienia serwerów

Wszelkie ustawienia serwerów dostępne są na witrynie internetowej http://help.muworld.eu
Poradnik "HELP" jest integralną częścią niniejszego regulaminu. Znajdują się tam aktualne informacje na temat funkcji oferowanych przez dany serwer. W niniejszym regulaminie nie są ujęte informacje na temat poszczególnych ustawień serwera, gdyż są one ujęte w opisywanym poradniku.

4.3 Zasady szczegółowe serwerów gry

4.3.1 Zakładanie postaci

Postać nie może zawierać w nazwie słów obraźliwych, nie może w żaden sposób dokonywać reklamy czegokolwiek lub słów mogących wprowadzać innych użytkowników w błąd (np. Admin). Większość niedozwolonych słów jest automatycznie blokowana przez serwer. Jednakże jeżeli Administracja uzna nazwę postaci za niestosowną to postać lub konto może zostać usunięte oraz adres IP użytkownika zbanowany permamentnie. Postać nie powinna zawierać samych cyfr lub znaków specjalnych. Tego typu postacie będą kasowane

4.3.2 Używanie CHATa (tzw. "/POST") oraz serwisów społecznościowych wchodzących w skład MuWorld.eu

- Administracja nie bierze odpowiedzialności za wzajemne obrażanie się graczy. Podjęte zostały kroki mające na celu zminimalizowanie niecenzuralnych zachowań poprzez zastosowanie filtra na niektóre ze słów uważanych za obraźliwe. Nie mamy wpływu na nieoczekiwane wyrażanie emocji poprzez graczy, jak i również ciężko byłoby określić rangę takiego przewinienia i stosowanie adekwatnych kar.
- Zakazuje się powoływania na administrację
- Zakazuje się reklamowania czegokolwiek bez zgody administratora

4.3.3 PK, AFK, KS

Serwer zezwala na wszelkiego rodzaju PK (zabijanie innego użytkownika), AFK (zdobywanie doświadczenia postaci będąc poza komputerem) lub KS (wtargnięcie na tzw "spot", na którym wcześniej był już inny użytkownik). Administracja nie ingeruje w funkcje będące częścią gry. Miejsca, w których PK jest zabronione znajdują się na serwerze pod przyciskiem "M". Tam dostępna jest lista map tzw. Non-pvp, gdzie wyłączone jest PK.

4.3.4 Dodatkowe funkcje serwera (np. zmiana klasy postaci, zmiana nazwy postaci)

Administrator nie ingeruje w zmiany, które użytkownik chciałbym wprowadzić na swoim koncie (np. zmiana klasy postaci). Wszelkie dostępne zmiany są widoczne z poziomu gry w "Menu" lub "Custom menu". Dodatkowe funkcje również znajdują się na stronie internetowej wybranego serwer zaraz po zalogowaniu.
Jeżeli takiej funkcji nie ma po zalogowaniu na w/w stronę to oznacza, że dana funkcja jest na serwerze niedostępna

5. Regulamin dotacji serwera

5.1 Na wstępie należy zwrócić uwagę, iż serwery z sieci MuWorld.eu (http://urania.muworld.eu albo http://argos.muworld.eu albo http://halbion.muworld.eu) nie pobierają żadnych obowiązkowych opłat, abonamentów itp związanych z rozgrywką na serwerze.

5.2 Jedyną usługą jaką serwer świadczy jest zakup wirtualnej waluty CREDITS.

Zakup odbywa się poprzez wybranego pośrednika płatniczego (Paypal, PayU) na stronach internetowych wybranego serwera: https://urania.muworld.eu/donate, https://argos.muworld.eu/donate, https://halbion.muworld.eu/donate, zakładki dostępne są po zalogowaniu się na wcześniej zarejestrowane konto.
Ilość waluty CREDITS odpowiadającej realnej wartości wyrażonej w PLN dostępna jest również w wyżej wymienionych zakładkach. Przypisanie zakupionej ilości CREDITS odbywa się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty przez pośrednika płatniczego. Użytkownik może natychmiast dysponować przypisaną ilością CREDITS.

5.2 Waluta CREDITS jest walutą bez realnej wartości.

5.3 CREDITS można wykorzystać tylko i wyłącznie na stronie internetowej serwera, na którym dokonuje się zakupu. Serwer nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży elementów gry, a jedynie umożliwia wymianę CREDITS na poszczególne zasoby dostępne na wybranej stronie danego serwera.

5.4 Waluta CREDITS nie przechodzi na poszczególne edycje serwera i może przepaść w każdej chwili. Użytkownik dokonując zakupu waluty CREDITS robi to w sposób świadomy jednocześnie zgadzając się na postanowienia niniejszego regulaminu.

5.5 Zwroty oraz reklamacje

Z uwagi na fakt, iż waluta CREDITS jest produktem cyfrowym użytkownikowi nie przysługuje prawo zwrotu wpłaconej kwoty, jednakże serwer umożliwia taki zwrot w przeciągu 14 dni od dnia dotacji serwera z zastrzeżeniem, iż CREDITS nie zostały wykorzystane na żadne zasoby i znajduje się ona nadal na koncie użytkownika. W przeciwnym razie użytkownik świadomie rozpoczyna korzystanie z otrzymanego produktu  (waluta "CREDITS").

Ewentualne zwroty, reklamacje należy zgłaszać pod adres email: [email protected]
Czas rozpatrzenia reklamacji to maksymalnie 48 godzin.

* Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z pkt. 3.2 niniejszego regulaminu Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania wszelkich zmian w dowolnym momencie (m.in. ustawień rozgrywki) na serwerach, zaś zakupiona waluta CREDITS nie ma związku i powiązania z ustawieniami serwera. Ustawienia serwera są kwestią umowną, zaś produkt cyfrowy, który Państwo kupują to waluta CREDITS. Ewentualne roszczenia z tytułu ustawień serwera, które różnią się od Państwa wymagań nie będą brane pod uwagę w ramach reklamacji zakupionej wirtualnej waluty CREDITS.

Zalecamy przed zakupem dokładne zapoznanie się z serwerem gry (gdyż gra na serwerze jest całkowicie wolna od obowiązkowych opłat), a następnie świadomy zakup opisanej usługi .

Dodatkowo prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, iż zużycie jakiejkolwiek ilości CREDITS ma realny wpływ na rozgrywkę innych graczy serwera. W takim przypadku zwroty nie mogą być realizowane z uwagi na fakt, iż brak jest fizycznej możliwości przywrócenia rozgrywki na serwerze z przed stanu wykorzystania przez Państwa waluty CREDITS.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020r, poz. 287 z późn. zm.)

Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

...
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
...

 

Dane kontaktowe firmy:

WORLD-NETWORK MARCIN KEMPCZEŃSKI,
ul. Orzeszkowej 2/1, 82-200 Malbork

Numer NIP: 5792173054
Regon: 389731713